Ősbuda Fényképek

Translate

2015. december 2., szerda

Fejérvár-Weissen Burg amit Alba Regale-nak is hívnak.
Alba Regalis-A Királyi Fehér-Alba Reale-Fejérvár-Weissen Burg amit Alba Regale-nak is hívnak.
A királyi koronázó város

A képes krónika eképpen tudósít bennünket:

Eoque Arpad Zuatapolug cum ceteris Hungaris, ut superius dictum est, debellato et occiso castra fixit in monte Noe prope Albam, et ille locus est primus, quem Arpad sibi elegit in Pannonia, unde et civitas Alba per sanctum regem Stephanum, qui ipso processit, fundata est ibi prope.
„Amikor Árpád a többi magyarral együtt, miként fentebb elmondtuk, harcban legyőzte és megölte Zuatapolugot, tábort ütött Noe hegyén Alba közelében. Ezt a helyet választotta Árpád először Pannóniában, s szent István király, aki tőle származott, ezért alapította ennek közelében Alba városát.”
(Barsi János fordítása)
Anonymus: A MAGYAR-RÉV

Néhány nappal később Árpád vezér meg összes főemberei közös elhatározással, egyetértéssel és szabad akarattal kivonultak a szigetről, és tábort ütöttek Soroksáron túl a Rákos vizéig. S midőn látták, hogy mindenfelől bátorságban vannak, és senki sem bír nekik ellentállani, átkeltek a Dunán. A révet, ahol az átkelést végrehajtották, Magyar-révnek nevezték el azért, mert a hét fejedelmi személy, akit hétmagyarnak mondtak, ott hajózott át a Dunán. Mikor odaát voltak, tábort ütöttek a Duna mellett a felhévizekig. Ennek hallatára a Pannónia földjén lakó összes rómaiak futással biztosították életüket. Másnap pedig Árpád vezér meg minden főembere, Magyarország valamennyi vitézével együtt, bevonult Attila király városába. Ott látták a királyi palotákat - egyeseket földig romban, másokat nem -, és fölötte csodálták mindazt a kőépületet. Kimondhatatlanul felvidultak, mivel érdemesek lettek arra, hogy elfoglalják - s méghozzá háború nélkül - Attila király városát, kinek az ivadékából származott Árpád vezér. Ott lakomáztak mindennap nagy vígan Attila király palotájában, egymás mellett ülve. Mind ott szóltak szépen összezengve a kobzok meg a sípok a regösök valamennyi énekével együtt. Az ételt-italt a vezérnek meg a nemeseknek arany-, a közrendűeknek meg a parasztoknak ezüstedényben hordták fel, mert hiszen a körülfekvő egyéb országok összes javát az Isten az ő kezükbe adta. Bőségesen és pompásan éltek valamennyi hozzájuk jött vendéggel egyetemben. Árpád vezér a vele mulatozó vendégeknek nagy földeket és birtokokat adományozott. Ennek hallatára még több vendég tódult hozzá, és ujjongva vele mulatott. Ekkor Árpád vezér meg övéi örömükben húsz napig maradtak Attila király városában. Közben majdnem mindennap Magyarország vitézei valamennyien a vezér színe előtt vértezett harci ménjükön ülve pajzzsal meg lándzsával nagy tornát vívtak: másfelől az ifjak pedig pogány szokás szerint íjas-nyilas játékot játszottak. Ettől Árpád vezérnek nagy jókedve támadt, s minden vitézének különféle ajándékokat adott: aranyat, ezüstöt meg egyéb jószágot is. Továbbá ugyanazon a helyen Kendnek, Korcán apjának földet adományozott Attila király városától a százhalomig és Diódig, fiának meg egy várat népe őrizetére. Korcán aztán ezt a várat a maga nevéről neveztette, s ez a név a mai napig sem merült feledésbe.

SZIGET KÜLVÁROS FALDARABOK

Kézai Simon és más krónikások szerint Árpád fejedelem a Fehérvár melletti Noé-hegyen verte fel sátrát, és István király ennek emlékére alapította ott Fehérvár városát, ahol már Szent István édesapja, Géza nagyfejedelem 972 és 997 között felépítette a Szent Péter tiszteletére szentelt, négykaréjos templomát és fejedelmi székhelyét.”


WEISSEN BURG-FEHÉRVÁR

Krónikáink tehát egyértelműen meghatározzák ennek a királyi koronázó fővárosnak a helyét!

Alba Regalis a Duna mentén, hiszen a folyó közvetlen a hegyek aljában volt, amikor még a régi medrében tartott dél felé!
Ezek a metszetek is idealizáltak? Valóban komolyan gondolják történészeink, hogy minden  metszetkészítő tévedett amikor a koronázó Fehérvárt ábrázolta?!

Sigmund Birken : Alba Regalis metszet. Ő is tévedett volna, amikor a Pilis hegyeivel körbevett városként ábrázolta?

A nemzeti könyvtárban kikérhető, vagy ezen a linken megtekinthető:

A Monalovacz várhegyén található Székesfehérvár várát azonban sohasem hívták Sicambria-Budának! Óbuda várai és városa nem Budakalász területén találhatóak !
A ma ismert Székesfehérvár hátterében nincsenek hegyek, viszont az Ezüsthegyről nyugat felé nézve pontosan ugyanezt látjuk!
A HÁTTÉRBEN A MA PILISSZENTKERESZTNEK HÍVOTT TELEPÜLÉS!

A terepen lévő vizek ma is ugyanott folynak közvetlen a földben található falak mellett! A növényzettel közösen mutatják nekünk az igazságot a google föld alkalmazás műholdas képén! Kérem a kedves olvasókat hasonlítsák össze a képeket! A metszetkép és műholdas kép tökéletesen megegyezik!A mai modern technika bárkinek ott lehet a saját számítógépén, a Google föld alkalmazás  ingyenesen telepíthető! Miért néznek a tisztelt szakemberek mindenkit teljesen hibbantnak? A műholdas képek, a földrajzi domborzat beszél hozzánk, Székesfehérvár soha nem volt a ma ugyanígy hívott város területén !
Miért nem vizsgálják ezt a területet?

BŐVEBBEN: SZÉKESFEHÉRVÁR


2012.11.Pajzsvivő

2012. november 20., kedd

Történelmet írunk! Az 1355. határjárás megfejtése-oklevelek

Budavára-Kurszán vára-Noé-hegy-Alba Maria Ecclesia-Pest-újhegyi vár-Beate Marie Virginis Ó-Buda-Alt-Ofen főtemploma.
Ott Van! Az 1355. határjárás a Csillaghegyet járja körbe, és különíti el az Ó-Budai prépostság számára! A Péterhegyet válassza le a királynő részére a köves Árpád völgynél az egész várossal, egészen a Sycan-Kevély-hegy keleti oldaláig! Ott volt a királynői vár, egy már régebben létező várból kiépítve SICAMBRIÁBAN! Ez a felső terület volt Acinco a meleg vizek birodalma.

1399-ben egy oklevél a budai szőlőhegyen lévőnek mondja Fehéregyházát, 1400-ban viszont azt írják, hogy Óbuda mellett található. A Dillich képen pontosan ezt láthatjuk.
Alt Ofen-Buda Vetus-Fehéregyháza (B.M.V)
SICAMBRIÁT-Atilla király városát- az eredeti ÓBUDÁT MEGTALÁLTUK!

Egy 1413-as oklevél egy szőlőbirtok adás-vételénél írják azt, hogy Fehéregyháza az óbudai szőlőkel szomszédos, 1425-ben pedig a Fehéregyháza felett futó, szőlők között futó utat egy polgár saját költségére javíttat meg. 
Ezt csak az nem látja ugyanannak aki direkt nem akarja látni! "Idealizáltak" az Ó-Budai metszetek? Mi a probléma? Tán az, hogy át kell írni az eddigi "tévedéseket"?!
Sigmund Birken Donau strandt. Nézzük csak ezt az "idealizált" metszetet, milyen csodálatos képet mutat nekünk az Ó-Budai várakról! Egyértelműen láthatjuk 3. Alt Ofen azaz Ó-Buda a Boldogságos szűz szigetén, az Ezüsthegyen a János lovagok kórháza, a Pest-újhegyi Beate Marie Virginis-Fehéregyháza a Csillaghegyen és a királynői vár-város az alsó várhegyen!
Az 1355. határjárás a szigetről kiindulva a Dunán átkelve az útnál kezdődik ahol régi Budáról-új-Budára vezet az út, a Péterhegy lábánál.
Ez nem létezik? Miért nem szerepel a régészeti topográfiában? Ezek itt az Ó-Budai prépostsághoz tartozó romok és egyben Sicambria vára!
 1389-ben Mária királyné adományt tesz az óbudai klarissza kolostor számára, amelyben a kolostor megkapja a Krimheltferdeje nevű patakot, amely Fehéregyházától folyik a klarissza kolostor felé,-az alsó-Buda várába-városába !
Ó-MALOMHEGY! A Klarissza malomtól továbbinduló kiépített Anonymus kőmeder.
1421-ben egy oklevél említi a klarisszák kezén lévő malmot, amely Fehéregyháza kapuja előtt állt, az óbudai szőlőhegynél.
A Klarisszák malmának romjai


Anonymus kőmeder és  Klarisszák malmának romjai és falai!


Fehéregyházától 30 lépés távolságban malmot hajt a hévíz ami a hegy keleti oldalán az egyház ajtaja előtt kettős-forrásból bukkan elő!
A patakmalom romjai
1439-ben, és 1443-ban szintén a szőlőhegyen lévőnek említik Fehéregyházát. 
Vízelosztó zsiliprendszer a malomnál!

A Klarisszák malmának falai

A KLARISSZA MALOM VÍZDUZZASZTÓ FALA
AZ ANONYMUS KŐMEDER FEHÉREGYHÁZI RÉSZE

A NÉVTELEN Ó-BUDAI JEGYZŐ MINDEN SZAVA IGAZ!

ANONYMUS  NYÍLT-ÉPÍTETT KŐMEDER

KŐMEDER VÍZELOSZTÁS

A KLARISSZA MALOMHOZ VEZETŐ SZAKASZ

AZ ANONYMUS KŐMEDER FELSŐ VÍZELOSZTÓ ZSILIPJE


2012. szeptember 1., szombat

ŐsBuda Fényképek


!

Reneszánsz templomdarabok

Hivatásos régész szerint a konzoltartós középkori falszakaszt az elektromos doboz miatt emelték...Kút Fehérvárban, most is víz van benne

Hófehér faragott lépcsők Fehérvárban!


Kazamata rendszerek


Épület boltíve a föld alatt!

Ez sem természetes...

XIII: századtól...


Középkori ablakkeret.

Sokadszorra felhasznált kövek

Szentély, mert az ablak a hegy felé néz!

Odabenn mi lehetett?

A Westi szerint mélyen lent folytatódik az épület

Rovásírás Á betűje


Atilla király városa

A földalatti épület folytatódik

Sokadszorra felhasznált kövek

Ebben az irányban folytatódik az épület


Az első Óbudai prépostság vára és egyben Beate Marie Virginis-Fehéregyháza!

Az Ó-Budai FEHÉREGYHÁZÁT megtaláltuk!


Ez hivatalosan nem létezik...


A királyi és klarissza malom romjai!

Duzzasztómű

Pogány sírkamra